Visijet M3 Hi-Cast

Visijet M3 Hi-Cast(CPX 200)

Visijet M3 Hi-Cast材料可为高端蜡铸造的精细项目(例如珠宝,微型医学和电气设备)提供极端的分辨率性能。M3 Hi-Cast材料专门用于Projet CPX 3500 3D打印机,为特2022入口征定义,准确性和精度设置了标准。