ProX SLS 6100

最需要的文件

用户指南

设施指南

保修

后置处理

客户资讯公报

最佳实践

材料SDS

软件快速链接

软件下载

软件在线帮助

软件版本说明

有什么新鲜事

用户指南

设施指南

客户资料简讯(CIB)

MQC用户指南

MQC 600单/MQC 600 Flex

客户程序

DuraForm材料指南

英语

76 - d049_rev_a_duraform prox Guide.pdf - ex - nat -材料

75 - d14_duraform_prox_hst_material_guide_rev_d.pdf

134015 - 00 _duraform_prox_pa_material Guide_Rev_B.pdf

76 - d023_duraform_prox_afplus_material Guide_Rev_A.pdf

76 - d024_duraform_prox_fr1200_material_guide_rev_a.pdf

76 - d025_duraform_prox_ex_blk_material_guide_rev_a.pdf

76 - d026_duraform_prox_gf_material_guide_rev_a.pdf

中国人

134015 - 00 _duraform_prox_pa_material Guide_Rev_B_cn.pdf

75 - d14_duraform_prox_hst_material_guide_rev_d_cn.pdf

76 - d023_duraform_prox_afplus_material Guide_Rev_A_cn.pdf

76 - d024_duraform_prox_fr1200_material_guide_rev_a_cn.pdf

76 - d025_duraform_prox_ex_blk_material_guide_rev_a_cn.pdf

76 - d026_duraform_prox_gf_material_guide_rev_a_cn.pdf

丹麦

134015 - 00 _duraform_prox_pa_material Guide_Rev_B_da-dk.pdf

75 - d14_duraform_prox_hst_material_guide_rev_d_da dk.pdf

76 - d023_duraform_prox_afplus_material Guide_Rev_A_da-dk.pdf

76 - d024_duraform_prox_fr1200_material_guide_rev_a_da dk.pdf

76 - d025_duraform_prox_ex_blk_material_guide_rev_a_da dk.pdf

76 - d026_duraform_prox_gf_material_guide_rev_a_da dk.pdf

法国

134015 - 00 _duraform_prox_pa_material Guide_Rev_B_AR_fr-fr.pdf

75 - d14_duraform_prox_hst_material_guide_rev_d_ar_fr fr.pdf

76 - d023_duraform_prox_afplus_material Guide_Rev_A_AR_fr-fr.pdf

76 - d024_duraform_prox_fr1200_material_guide_rev_a_ar_fr fr.pdf

76 - d025_duraform_prox_ex_blk_material_guide_rev_a_ar_fr fr.pdf

76 - d026_duraform_prox_gf_material_guide_rev_a_ar_fr fr.pdf

德国

134015 - 00 _duraform_prox_pa_material Guide_Rev_B_de-DE.pdf

75 - d14_duraform_prox_hst_material_guide_rev_d_de de.pdf

76 - d023_duraform_prox_afplus_material Guide_Rev_A_de-DE.pdf

76 - d024_duraform_prox_fr1200_material_guide_rev_a_de de.pdf

76 - d025_duraform_prox_ex_blk_material_guide_rev_a_de de.pdf

76 - d026_duraform_prox_gf_material_guide_rev_a_de de.pdf

日本

134015 - 00 _duraform_prox_pa_material Guide_Rev_B_jp.pdf

75 - d14_duraform_prox_hst_material_guide_rev_d_jp.pdf

76 - d023_duraform_prox_afplus_material Guide_Rev_A_jp.pdf

76 - d024_duraform_prox_fr1200_material_guide_rev_a_jp.pdf

76 - d025_duraform_prox_ex_blk_material_guide_rev_a_jp.pdf

76 - d026_duraform_prox_gf_material_guide_rev_a_jp.pdf

朝鲜文

134015 - 00 _duraform_prox_pa_material Guide_Rev_B_ko.pdf

75 - d14_duraform_prox_hst_material_guide_rev_d_ko.pdf

76 - d023_duraform_prox_afplus_material Guide_Rev_A_ko.pdf

76 - d024_duraform_prox_fr1200_material_guide_rev_a_ko.pdf

76 - d025_duraform_prox_ex_blk_material_guide_rev_a_ko.pdf

76 - d026_duraform_prox_gf_material_guide_rev_a_ko.pdf

葡萄牙语

134015 - 00 _duraform_prox_pa_material Guide_Rev_B_pt-br.pdf

75 - d14_duraform_prox_hst_material_guide_rev_d_pt br.pdf

76 - d023_duraform_prox_afplus_material Guide_Rev_A_pt-br.pdf

76 - d024_duraform_prox_fr1200_material_guide_rev_a_pt br.pdf

76 - d025_duraform_prox_ex_blk_material_guide_rev_a_pt br.pdf

76 - d026_duraform_prox_gf_material_guide_rev_a_pt br.pdf

俄罗斯

134015 - 00 _duraform_prox_pa_material Guide_Rev_B_ru-ru.pdf

75 - d14_duraform_prox_hst_material_guide_rev_d_ru ru.pdf

76 - d023_duraform_prox_afplus_material Guide_Rev_A_ru-ru.pdf

76 - d024_duraform_prox_fr1200_material_guide_rev_a_ru ru.pdf

76 - d025_duraform_prox_ex_blk_material_guide_rev_a_ru ru.pdf

76 - d026_duraform_prox_gf_material_guide_rev_a_ru ru.pdf

西班牙语

134015 - 00 _duraform_prox_pa_material Guide_Rev_B_es-xn.pdf

75 - d14_duraform_prox_hst_material_guide_rev_d_es xn.pdf

76 - d023_duraform_prox_afplus_material Guide_Rev_A_es-xn.pdf

76 - d024_duraform_prox_fr1200_material_guide_rev_a_es xn.pdf

76 - d025_duraform_prox_ex_blk_material_guide_rev_a_es xn.pdf

76 - d026_duraform_prox_gf_material_guide_rev_a_es xn.pdf

软件下载

3D Sprint(可选客户端软件)

参观软件支持页面回顾最低固件版本指南以确保最新的固件版本。

下载最新软件:

我们很高兴地宣布3 d冲刺现在已经发布!随着这个版本的发布,我们正在过渡到我们所熟知和信任的版本Geomagic(雷竞技官网首页在线3D Systems)授权系统。你现在可以激活一个完整的功能30天的3D Sprint试用版,但你需要注册永久激活码,在试用期结束后继续使用该软件。

下载3D Sprint为您的打印机Windows配置

ProX 6100 Windows配置 Sprint版 笔记
Windows 7 3D Sprint 2.13 -联系3D系统服务雷竞技官网首页在线
Windows 10 3D Sprint 3.1.0.1257 请不要使用“视图切片”或“估计”,当一个构建正在进行的Sinter。这可能会导致3D Sprint在大型构建过程中崩溃。

在那里你可以找到最新版本的信息,包括以下内容:

  • 应用程序安装程序
  • 3D Sprint有什么新内容
  • 3D Sprint安装指南
  • 3D Sprint的系统要求
  • 3D Sprint授权注册

如需更多支持或信息,请访问雷竞技官网首页在线3D系统软件入门或查看最新的3D Sprint在线应用帮助。

有关3D系统软件授权许可制度的更多资料,请浏览雷竞技官网首页在线CimLM授权中心

客户版本说明

CIB_00206_ProX_SLS_500_6100_v6.3_on_Win10_Customer_Release_Notes_Rev_A.pdf